תקנון אתר

תקנון אתר אנג'י קצבייה

כללי

 1. אתר אנג'י מודה לכם על ביצוע ההזמנה באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון אשר יובא להלן (להלן: "תקנון האתר") ולתנאי מועדון הלקוחות של אנג'י (להלן: "תקנון מועדון הלקוחות"). אנא קראו את תנאי תקנון האתר לפני כל שימוש באתר, שכן תוכנו עלול להשתנות מעת לעת.
 2. אתר אנג'י קצבייה, הינו ממשק אינטרנטי לביצוע הזמנות לדברי מזון ומוצרים נלווים אשר מפורסמים באתר (להלן: "האתר"). האתר מנוהל על ידי אנג'י מרחוב אחד העם 6 תל אביב (להלן: "אנג'י").
 3. כל משתמש באתר, אדם פרטי או תאגיד (להלן: "הלקוח") בכל אופן שהוא, מצהיר כי קרא תקנון זה והסכים לאמור בתוכנו על כל תנאיו בכל שימוש אשר יעשה באתר וכי לא יעמדו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפי אנג'י ו/או מי מטעמה, למעט תביעות הנובעות מהתחייבותה המפורשת של אנג'י על פי האמור בתנאי תקנון זה.
 4. אנג'י שומרת את הזכות לשנות את תנאי האתר ואת תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וכל זאת ללא צורך במתן התראה ו/ או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יעמדו כל טענה ו/או עילת תביעה כתוצאה משינויים אשר יערכו באתר ו/או בתקנון האתר ו/או בתקנון מועדון הלקוחות. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מועד פרסומו וכל שימוש באתר לאחר מועד זה יהיה כפוף לאתר ו/או תקנון האתר ו/או תקנון מועדון הלקוחות המעודכן.
 5. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או חלק מהפעילות המוצעת באתר ו/או במדיות החברתיות המשויכות לה, לרבות שינויים כלשהם במועדן הלקוחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא מתן התראה ו/הודעה כלשהי מראש.
 6. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומובהר בזאת כי ההתייחסות הינה לשני המינים ללא כל סייגים. בכל מקום באתר בו התוכן מנוסח בלשון יחיד, ההתייחסות הינה ליחיד ו/או רבים על פי העניין.
 7. סדר הסעיפים והכותרת הינם לשם הנוחות בלבד ואין להסיק מכך דבר למטרותיו ותוכנו של תקנון האתר ו/או לפרש באופן שאינו תואם את מטרת האתר.

דברי מזון ומוצרים

 1. מגוון דברי המזון והמוצרים, הינם בהתאם למפורט באתר. הספקת מוצרי המזון והמוצרים הינם בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להחליף או להוריד מהאתר דברי מזון ומוצרים מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לשלוח התראה ו/או הועדה כלשהי מראש. במקרה של שינוי או חוסר בדבר מאכל או מוצר כלשהו, נציג טלפוני מטעמה של אנג'י, יעדכן את הלקוח במהלך רכישת המוצר על פי תנאי תקנון זה וימליץ לו על תחליפים.
 3. תמונות דברי המאכל והמוצרים הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אנג'י.
 4. מחירי דברי המאכל ו/או המוצרים (להלן: "המחירים"), הינם בהתאם למפורסם באתר. אנג'י רשאית לשנות את המחירים על פי שיקול דעתה וללקוח לא תעמוד כל טענה ו/או השגה ו/או זכות תביעה כלשהי. במקרה של שינוי מחיר, המחיר שיקבע לדבר מאכל ו/או למוצר כלשהו, הינו המחיר המפורסם באתר בעת הרכישה או מול הנציג הטלפוני של אנג'י.
 5. חלק ניכר מהמוצרים המפורסמים באתר הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם, משמעות הדבר היא שאומנם הזמנת המוצרים באתר תהיה לפי משקל מדויק (לדוג' ביחידות של חצי קילו או קילו) אך חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. ככל ויהיה שינוי במשקלם הסופי של המוצרים, במעמד הרכישה בפועל יעדכן נציג טלפוני את הלקוח בעת הרכישה על משקלם הסופי של מוצרים ומחירם ויקבל אישורו טלפונית לביצוע הרכישה.
 6. מובהר בזאת, כי הזמנת המוצרים הינה בהתאם לסכום המינימאלי, אשר ניתן לשם משלוח דברי המאכל ו/או המוצרים ללקוח וזאת בהתאם למפורסם באתר ו/או בהתאם לאשר נאמר ללקוח על נציג אנג'י במעמד רכישת המוצרים.
 7. מובהר בזאת, כי בכל הנוגע למוצרים או דברי מאכל אשר מעובדים בדרך כלשהי ו/או נארזים על ידי אנג'י, כל הנתונים ו/או הסימונים הינם באחריות ספק המוצר ובאחריותו ויש לעיין במרכיבי המוצר טרם השימוש בו.
 8. ייתכנו טעויות ו/אי התאמות בסימון דברי מאכל ו/או מוצרים ובכל מקרה של סתירה בין ההזמנה לנתונים על המוצר, יש לראות את אשר הובהר ללקוח בעת ביצוע הרכישה כפרטי המוצר המדויקים.
 9. מחירי דברי המאכל ו/או המוצרים כוללים מע"מ, במקרה שנדרש תשלומו על פי החוק.

ביצוע ההזמנה באתר ותשלום

 1. ביצוע הזמנה באתר תעשה ע"י הוספת מוצרים ופריטים לסל אשר תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

סיום הרכישה, בתום מילוי הסל יוודא הלקוח את המוצרים וכמויות שמבקש להזמין, לאחר מכן בלחיצה על כפתור "שלח הזמנה" על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.

בסיום התהליך תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המציגה את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 1. מובהר בזאת, כי אנג'י שומרת לעצמה את כל הזכות לסרב לקבל הזמנות מלקוח באמצעות האתר ו/או בכלל וזאת ללא צורך לנמק סירובה.
 2. מובהר בזאת, כי השירות המסופק באתר אינו מהווה הצעה "בלתי חוזרת" כמשמעותה על פי החוק והדין וכי הזמנת המוצרים על ידי הלקוח תהווה הצעה מצדו של הלקוח וקבלת הצעת הלקוח תתבצע באמצעות האספקה בפועל של דברי המאכל ו/או המוצרים והסדר אמצעי התשלום על ידי הלקוח במסגרת תהליך הרכישה ובהתאם לאמור באתר ובתנאי תקנון זה.
 3. התשלום בגין ההזמנות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למזמין ואשר פרטי זהותו יאושרו על ידי חברת האשראי. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יידרש אישור בעל הכרטיס לשימוש בכרטיס בהתאם לזהות בעל הכרטיס בחברת האשראי.
 4. במידת הצורך, לאחר קבלת ההזמנה מהאתר, יצור קשר נציג אנג'י עם הלקוח ויוודא עימו פרטי ההזמנה.
 5. תנאי התשלום ואופן התשלום הינם כפי שמפורסמים באתר ו/או כפי שנאמרו ללקוח בעת ביצוע הרכישה. במקרה של סתירה בנתונים, יקבע המידע אשר יינתן ללקוח על ידי הנציג הטלפוני במעמד הרכישה. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרים שונים ללקוחות שונים ו/או לחברות אשראי שונות וכן לשנות את אופן התשלום על פי המפורסם באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה ו/או הודעה כלשהי מראש.
 6. אישור הזמנה מותנה ברכישת סל מוצרים בעלות מינימאלית של 400 שקלים לפחות.
 7. בנוסף למחיר החיוב, יתווספו דמי משלוח בסך של 50 ש"ח להזמנה, מחיר דמי המשלוח יצוין בסל הלקוח בטרם "שליחת ההזמנה"
 8. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי המשלוח ו/או דמי השירות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, לגובה קנייה, או להתניה אחרת וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של אנג'י ללא מתן הודעה ו/או התראה כלשהי מראש.
 9. משקל המוצרים הסופי נתון לשינוי ובהתאם לכך גם סך הרכישה בהתאם לצורת חיתוך הבשר.

27..

אבטחה ופרטיות

 1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח [מועדון לקוחות]. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג` ללא הסכמת הלקוח.

שעות פעילות ואספקה

 1. שעות הפעילות של מוקד הרכישות של החברה הינן כדלקמן:

ימים א-ה בין השעות: 11:00 – 18:00

 1. טווח משלוחים: אור יהודה, קריית אונו, בת ים, אזור, גבעתיים, גדרה, יבנה, הוד השרון, הרצליה, רמת השרון, הרצליה, הרצליה פיתוח, חולון, יקום, כפר יונה, כפר סבא, כפר שמריהו, רמלה, מושב זיתן, בילו, לוד, מודיעין, מכבים, סביון, פתח תקווה, ראשל"צ, נס ציונה, נטעים, בית דגן, רחובות, רמת גן, רעננה, תל אביב- יפו (להלן: "אזור המשלוחים"). יובהר כי על הלקוח לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד הרכישות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור המשלוחים.
 2. דברי המאכל ו/או המוצרים אשר נכללו בהזמנה אשר ביצע הלקוח, יסופקו על ידי אנג'י בהתאם לאמור באתר ו/או בהתאם לתנאי תקנון זה.
 3. המשלוחים יבוצעו בהתאם למיקומים הגיאוגרפיים המצוינים באתר ובכל מקרה רק בתחומי מדינת ישראל (להלן: "אזורי המשלוחים"). מובהר בזאת כי אנג'י רשאית לשנות את אזורי המשלוחים מעת לעת וכן לסרב לספק לאזור מסוים, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש וכן מבלי לנמק במידה ומצאה לא לעשות כן.
 4. מובהר בזאת כי אספקת המוצר תהא בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי. אנג'י שומרת את הזכות לא לאשר תשלום אשר מצאה כי אינו מקובל עליה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מועד האספקה יתואם באתר או אל מול הנציג הטלפוני לאחר אישור פרטי העסקה ואישור חברת האשראי.
 6. למען הסר ספק ביצוע ההזמנה באתר יכול שיעשה בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, אך אספקת המוצר תעשה רק בשעות פעילות החברה ועל פי אשר נקבע מול הנציג הטלפוני בעת הרכישה.
 7. מובהר כי, במקרה ובו הלקוח לא יהא זמין לקבל את אספקת דברי המאכל ו/או המוצרים לאחר קביעת מועד ומיקום האספקה, יהא הלקוח אחראי על כל נזק אשר יגרם לדברי המאכל ו/או המוצרים ויחויב בגינם. כמו כן במידה והלקוח יחפוץ באספקת ההזמנה מחדש, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בגינה וכן בדברי המאכל ו/או המוצרים אשר נהרסו ו/או התקלקלו כתוצאה מאי הימצאותו במקום ובזמן אשר נקבעו בעת הרכישה.
 8. מובהר בזאת כי, חריגה בזמן האספקה של מעל 120 דקות, אינה מהווה עילה לביטול העסקה. למען הסר ספק שעת האספקה אינה שעת ההזמנה אשר בוצעה באתר, אלא שעת האספקה המשוערת, כפי שנמסרה על ידי הנציג הטלפוני במעמד הרכישה.

על אף האמור בכל מקום בתקנון האתר, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד הרכישה ואנג'י לאינה מחויבת למועדים אלו.

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

 1. הלקוח יוכל לבטל את ההזמנה בטרם החלה להתבצע עברות הטיפול בהזמנה בלבד. יובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה שלא על פי תנאי תקנון זה יחויב הלקוח בגובה הנזק אשר יגרם לחברה, בעקבות ביטול ההזמנה.

ניתן לבטל הזמנה באחת מהדרכים הבאות:

פניה טלפונית למספר 054-5727116 (מענה אנושי בימים א' עד ה' בין השעות 11:00 – 18:00)

יצירת קשר דרך האתר – מחוייב בקבלת אישור מטעם צוות אנג'י

 1. הלקוח יבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה, ישווה אותה להזמנה שביצע ולנאמר לו על ידי הנציג הטלפוני בעת הרכישה וכן לחשבונית שתימסר לו בעת ההזמנה.
 2. מובהר בזאת, כי לא יתקבלו חזרה כל מוצרים מתכלים או מתקלקלים לאחר בדיקת הלקוח במעמד אספקת ההזמנה. בכל מקרה של מוצר שאינו מתכלה, מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקה הינה בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לאמור בחוק ו/או בדין בעניין.
 3. אנג'י תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ללקוח וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או עילת תביעה כלשהי כלפי אנג'י.

זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, השתמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיס חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות אנג'י כפי שתהא מעת לעת.

 1. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מדבר המאכל ו/או המוצר, יש לפנות אל החברה על פי תנאי ההתקשרות המופיעים באתר וציין את סיבת התלונה.

מבצעים

 1. אנג'י תפרסם דברי מאכל ו/או מוצרים במבצע מעת לעת באתר האינטרנט.
 2. רכישת המוצרים במבצע הינם בהתאם לתנאי תקנון זה ובהתאם למפורסם באתר האינטרנט.
 3. אנג'י תפרסם באתר גם מבצעים והנחות המיוחדים למועדון הלקוחות של החברה. במקרה כזה המבצעים כפופים בנוסף לתנאי תקנון זה, לתנאי מועדון הלקוחות של החברה.
 4. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל מבצע כלשהו על פי האמור לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה ו/או הודעה מראש ובהתאם לתנאי תקנון זה ותנאי תקנון מועדון הלקוחות.
 5. רכישת מוצרים במבצע מוגבלת עד 3 ק"ג למוצר אלא אם כן הוגדר אחרת.
 6. אין כפל הנחות ומבצעים.
 7. יתכנו הבדלים במחירי המבצעים בהתאם לסניפים השונים.

אחריות

 1. אנג'י אינה אחראית לנזק כלשהו גופני ו/או ממוני, אשר נגרם ו/או יגרם ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו כתוצאה מרכישה ו/או מאי יכולת לביצוע רכישה ושייגרם כתוצאה מרשלנותו ו/או ממחדלו או ממעשהו של הלקוח ו/או צד ג` כלשהו. לרבות אך לא רק, רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא ידיעת בעליו ו/או הסכמתו המפורשת של בעליו, רכישה על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפטרופוסו החוקי וכל פעילות לא חוקית כלשהי .
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ממוני ו/או גופני אשר יגרם לחברה ו/או לעצמו ו/או לצד ג` כלשהו בשל מסירת מידע מוטעה בעת ההזמנה או בעת הרכישה לרבות אך לא רק, מסירת פרטי אשראי לא נכונים, מסירת פרטים אישיים לא נכונים ומסירת כתובת שגויה.
 3. הלקוח ו/או מי מטעמו פוטר את אנג'י מכל נזק כלשהו, העלול להיגרם כתוצאה מתקלה טכנית כלשהי הקשורה לאתר ו/או לחומרה אשר פועל ממנה האתר.
 4. אנג'י לא תהא אחראית לכל נזק כלשהו לא במישרין ולא בעקיפין, אשר יגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג` כלשהו כתוצאה מתקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספק שירותים חיצוני, לרבות אך לא רק, תקלות בהספקת שירותי אינטרנט ותקלות אשר מקורן בחברות האשראי.
 5. אנג'י לא תהא אחראית לנזק כלשהו אשר נגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג` כלשהו הנובע, אשר יגרם כתוצאה משימוש בדבר מאכל ו/או במוצר כלשהו שלא נארז ו/או מיוצר על ידי החברה.

 

 1. בכל מקרה שלא יהא, לא תישא החברה סכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו וזאת במידה וההזמנה שולמה במלואה.

קניין רוחני

 1. יובהר היטב, כי הקניין הרוחני באתר בכללו, זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או כל סוג אחר של קניין רוחני לרבות אך לא רק, עיצוב האתר, המלל, התמונה, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל מידע המועבר באתר הינם רכושה המלאה והבלעדית של אנג'י או של צד ג` שאנג'י קיבלה רשות ממנו.
 2. אנג'י שומרת לעצמה את כל הזכויות בקניין הרוחני באתר ואין בעצם הכניסה לאתר מלתת זכות כלשהי ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו מלהשתמש בקניין הרוחני של אנג'י מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה בכתב.
 3. האתר ותכולתו נועדו לשימוש פרטי בלבד והשימוש בתוכנו של האתר מוגבל אך ורק למטרת הזמנת ורכישת דברי המאכל ו/או המוצרים המופיעים באתר. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או להציג כל תוכן מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת של אנג'י בכתב.

תנית שיפוט והחלת החוק

 1. כל סכסוך הנוגע לתנאי תקנון זה ולאתר החברה יידון בפני בית המשפט המוסמך באזור תל אביב- יפו בלבד.
 2. על תנאי תקנון זה חלים תנאי הדין הישראלי בלבד.

 

אזורי חלוקת משלוחים

עלות משלוח תחושב לפי מרחק וסכום ההזמנה

זמני חלוקה

NG GIFT CARDS